گروه هنری سام میز سرو , جلو مبلی و کنار , نهارخوری تابلوهای معرق صفحات معرق , تلفیقی از چوب و سنگ های نیمه جواهر طراحی , تهیه و اجرای صفحات معرق تلفیق با سنگ های نیمه جواهر