صفحه معرق

This eye-catching round table, with 110 cm in diameter and 78 cm in height, is a blend of blackberry wood, orange wood, yew wood & etc. Also the beautiful turquoise stone of Neyshabur , has been used as a fringe . It’s completely decorative.

این محصول چشم نواز یک میز گرد به قطر 110 سانتیمتر و به ارتفاع 78 سانتیمتر می باشد که از تلفیق چوبهای شاه توت ،نارنج ،سرخدار ، و …. همچنین سنگ زیبای فیروزه نیشابوردر حاشیه بکار رفته است .این میز به عنوان میز سرو کاربرد دارد.

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید