میز معرق

This hexagonal plate, with Dimension (90 cm x 90 cm) , all-mosaic board with bronze is engraved on the inlaid base. It is suitable to use as a decorative table.

این صفحه 8 ضلعی به ابعاد(90×90)سانتیمتر تماماً معرق همراه با برنز بر روی پایه منبت انجام شده است .این میز برای تزیین محیط مورد استفاده قرار می‌گیرد .