میز ناهار خوری 8 نفره

This unique manufactured product is a 8/person dining table with dimensions of (240 x 120) cm and height 80 cm and Crystal Model. The combination of Rose Padauk in the text and the pearl work on the boarders also in the center of the table, which make this product much more beautiful than you might imagine.

این محصول تولید شده بی‌ نظیر میز ناهار خوری 8 نفره در ابعاد(240X120) سانتیمتر و ارتفاع 80 سانتیمتر و مدل کریستال می‌باشد . که از تلفیق چوب رز پادوک در متن صفحه و سنگ مروارید در حاشیه و مرکز میز این محصول را بسیار زیباتر از آنچه تصور می‌کنید به نمایش می‌گذرد.

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید