میز گرد سرو و یا میوه خوری

Round serving table or fruit table 75 cm in diameter .The pattern is executed in a mosaic way. At the center of the table is sapphire stone. The plate is mounted 78 cm high above the ground on an inlaid base.

میز گرد سرو و یا میوه خوری به قطر 75 سانتیمتر با طرح اروپایی‌ به صورت معرق اجرا گردیده است . در مرکز میزسنگ یاقوت به کار رفته است . صفحه به ارتفاع 78 سانتیمتر از سطح زمین بر روی پایه ای منبت شده نصب گردیده است.

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید