صفحه معرق میز نهار خوری

This exquisite finished product, beautifully trimmed in 180 cm diameter using as a 8-seater dining table, which wood-engraved highlights in 3D and give a very eye-catching look. The stone used in it , is Amitis , combining with the rose padauk (kind of wood) on the periphery and the rounded field in the center, The beauty multiplies it.

این محصول نفیس انجام شده کاری بسیار زیبا به قطر 180 سانتیمتر با کاربری میز ناهار خوری 8 نفره که معرق چوب آن به صورت برجسته و سه بعدی جلوه بسیار چشم نوازی را به آن میبخشد . سنگ به کار رفته در آن امیتیس می‌باشد که با تلفیق چوبها ی رز پادوک در حاشیه و زمینه گرد در مرکز آن توانسته زیبایی آن را چند برابر کند .

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید